sopimukset

LISENSSISOPIMUS

Lisenssisopimuksella yritys tai yksityishenkilö voi luovuttaa asiakkaalleen tai jälleenmyyjälleen käyttöoikeuden johonkin omistamaansa immateriaalioikeuteen. Tyypillisiä lisenssisopimuksen kohteena olevia immateriaalioikeuksia ovat tavaramerkit, tekijänoikeudet ja patentit. Lisenssisopimuksissa sovitaan muun muassa rojalteista, maantieteellisistä rajoitteista, voimassaolosta, käyttötarkoituksesta, siirrettävyydestä ja alilisenssoinnista sekä yksinomaisuudesta.

OSTO- JA MYYNTISOPIMUKSET

Osto- ja myyntisopimuksilla kontroloidaan tilanteita, joissa tilaaja ei maksa jo suoritetusta palvelusta tai toimitetusta tuotteesta, toimittaja ei toimita tuotetta tai palvelua, josta yrityksesi on jo maksanut, maksuehtosi ovat liian anteliaat ja yrityksesi toimii korottomana lainaajana, sopimuksen epäselvät tulkinnat aiheuttavat riitoja. Varsinkin pienen yritykssen on vältettävä tilannetta, jossa iso osa yrityksen varoista sitoutuu myyntisaamisiin. Toisaalta pidemmät maksuehdot ostolaskuissa voi olla ratkaiseva tekijä yhtiön käyttöpääoman hallinnassa.

AGENTTI- JA JÄLLEENMYYNTISOPIMUKSET

 

Yhtiö voi ulkoistaa tuotteiden tai palveluiden  myynnin joko agentille eli edustajalle tai jälleenmyyjälle. Molemmissa tapauksissa on tärkeää sopia osapuolten vastuista ja velvollisuuksista, maantieteellisestä yksinoikeudesta, komissiosta tai sisäänostohinnasta. Agentin suojaksi on säädetty kansallisella ja EU-tasolla lainsäädäntöä, joka suojaa esimerkiksi tietystä komissiotasosta agenttisopimuksen päättymisen jälkeen kauppoihin, jotka agentti on tehnyt sopimuksen voimassaoloaikana.

ALIHANKINTASOPIMUS

Alihankinnassa on kysymys tilanteesta, jossa yritys on solminut pääsopimuksen tilaajan kanssa ja ostaa osan sen suorittamisesta kolmannelta osapuolelta. Alihankintasopimus voi olla esimerkiksi valmistusalihankintasopimus tai työalihankintasopimus. Alihankintasopimuksella ei hankita työtä vaan työn lopputulos. Tämä erottaa alihankinnan työvoiman vuokraamisesta.

OSAKASSOPIMUS

Osakassopimus ei ole lakisääteinen asiakirja, mutta se on erittäin suositeltavaa laatia jo yrityksen perustamisen yhteydessä. Hyvin laadittu osakassopimus ennaltaehkäisee omistajien välisiä riitoja, auttaa ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa, sekä helpottaa yhtön mahdollista myyntiä tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää:

 • Tapaamisen osakkaiden kanssa

 • Tapaamisen pohjalta laaditun sopimusluonnoksen

 • Yhden muutoskierroksen

 • Valmiin sopimuksen

JOHTAJASOPIMUS

 

Johtajasopimus tehdään toimitusjohtajan tai vastaavassa asemassa olevan vastuuhenkilön  kanssa. Tällaisessa asemassa oleviin johtajiin ei pääsääntöisesti sovelleta työsopimuslakia eikä myöskään tästä johtuen työaikalakia tai vuosilomalakia, mutta muun muassa työajasta, vuosilomista, immateriaalioikeuksista ja salassapidosta tulee sopia. Myös erilaisista kannustinmalleista voidaan sopia johtajasopimuksella.

Palvelu sisältää:

 • Tapaamisen tai puhelinneuvottelun yrittäjän kanssa

 • Tutustumisen alan työehtosopimukseen

 • Allekirjoitusvalmiin johtajasopimuksen

TYÖSOPIMUS

 

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel yrittäjälle. Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon. Hyvällä työsopimuksella ehkäistään riitoja tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää:

 • Tapaamisen tai puhelinneuvottelun yrittäjän kanssa

 • Tutustumisen alan työehtosopimukseen

 • Allekirjoitusvalmiin työsopimuksen

 
 
 
 
 
 
 
 

OSAKKEIDEN SIIRTOSOPIMUS

Osakkeenomistajat voivat järjestellä omistustaan siirtämällä osakkeita yhtiön vanhoille tai uusille osakkaille.

 

Sopimuksessa on hyvä sopia:

 • vastikkeesta,

 • omistuksen tuomien oikeuksien siirtymisen ajankohdasta,

 • mahdollisista muista ehdoista, joita siirtoon liittyy; sekä

 • veroseuraamuksista.

Autamme osakkaita tai yritystä laatimaan siirtosopimuksen sekä ohjeistamme veroilmoituksen täyttämisessä.

 

SALASSAPITOSOPIMUS

Salassapitosopimus on yrityskaupan alkuvaiheeseen liittyvä sopimus, joka tulee allekirjoittaa ennen, kun myyjä antaa luottamuksellisia tietoja ostajalle. Salassapitosopimuksia käytetään sekä huutokaupoissa, että kahdenkeskisissä neuvotteluissa. Salassapitosopimuksen tarkoituksena on suojata myyjää ja mahdollistaa ostajalle kaupankohteen tutkiminen.