top of page

Kolme erilaista velkasuhdetta

Tavallinen velkakirja ja pääomalainan velkakirja alkaen 250€. Vaihtovelkakirja alkaen 1.100€ (taloushallinnon asiakkaillemme -50%).

Velkakirjalainat ovat yleinen rahoitusväline yrityksille. Tässä blogikirjoituksessa pureudumme kolmeen erilaiseen velkakirjojen päätyyppiin: tavalliseen velkakirjalainaan, pääomalainaan ja vaihtovelkakirjalainaan. Selvitetään niiden pääpiirteet, erot ja soveltuvuus eri tilanteisiin.


1. Tavallinen velkakirjalaina

Tavallinen velkakirjalaina on perinteinen ja yleisimmin käytetty rahoitusmuoto niin yritysten kuin yksityishenkilöiden keskuudessa. Velkakirja toimii velkasuhteen oikeudellisena todisteena ja sen kirjallinen muoto tarjoaa turvaa ja selkeyttä molemmille osapuolille.


Velkakirjan merkitys ja hyödyt

Velkakirja on sopimus, jossa velallinen sitoutuu maksamaan takaisin lainaamansa summan tietylle velkojalle. Velkakirja on suositeltavaa laatia aina kirjallisesti, sillä se vähentää epäselvyyksiä ja tarjoaa vahvan todisteen velkasuhteesta. Kirjallinen muoto suojaa erityisesti tilanteissa, joissa velkasuhteen ehdot joutuvat kyseenalaiseksi. Suullisten sopimusten suurin heikkous on niiden todistettavuuden puute: jos sopimusriita syntyy, on suullisten väitteiden varassa toimiminen haastavaa ja usein myös oikeudellisesti heikompi vaihtoehto.


Laadi aina velkakirja

Yritykset laativat velkakirjan käytännössä poikkeuksetta, sillä kirjanpitovelvollisuuden lisäksi velkakirja varmistaa, että molemmat osapuolet ovat tietoisia velkasuhteen ehdoista ja vastuista. Yksityishenkilöiden välisissä lainoissa velkakirjan laatiminen on yhtä lailla suositeltavaa, sillä se estää väärinkäsityksiä ja vahvistaa lainan ehtoja.


2. Pääomalaina

Pääomalaina on erityinen rahoitusväline, jota käytetään erityisesti osakeyhtiöiden rahoituksessa, ja se poikkeaa merkittävästi perinteisistä lainamuodoista. Yhtiöille, joilla on taloudellisia vaikeuksia ja joiden tase on heikko, pääomalaina tarjoaa ainutlaatuisia etuja, jotka voivat auttaa välttämään vakavampia taloudellisia seurauksia.


Mikä on pääomalaina?

Vaikka pääomalaina on velka siinä missä muutkin lainat ja se tulee maksaa takaisin, sen asema yrityksen velkajärjestyksessä on ainutlaatuinen. Pääomalainan ehdot eivät salli vakuuksien asettamista ja sen takaisinmaksu tapahtuu muista veloista huonommalla etuoikeudella, mikä tarkoittaa, että se maksetaan takaisin vasta konkurssitilanteessa muiden velkojen jälkeen. Tämä tekee pääomalainasta velkojalle riskialttiimman, mutta samalla mahdollistaa suuremman tuoton, mikäli yhtiö selviää taloudellisista vaikeuksistaan.


Pääomalainan hyödyt

Osakeyhtiölain mukaan pääomalaina voidaan tietyin ehdoin lukea yhtiön omaksi pääomaksi. Tämä on merkittävä etu, sillä jos yhtiön oma pääoma muodostuu negatiiviseksi, yhtiön hallituksen on viipymättä tehtävä siitä ilmoitus kaupparekisteriin. Pääomalainan käyttö voi auttaa välttämään tällaisen tilanteen, sillä se voi parantaa yhtiön taseen näyttämää omaa pääomaa.


Osakeyhtiölain määritelmä pääomalainalle

Osakeyhtiölaki asettaa pääomalainalle kolme kriittistä edellytystä:

  1. Takasijaisuus: Lainapääoma ja korko voidaan maksaa takaisin yhtiön selvitystilassa tai konkurssissa vasta kaikkien muiden velkojen jälkeen.

  2. Maksukyky: Lainan pääoman ja koron maksaminen on sallittua vain siltä osin, kun yhtiön vapaan oman pääoman määrä tilinpäätöshetkellä ylittää tappiot.

  3. Vakuudeton: Yhtiö ei saa antaa lainan tai koron maksamisesta mitään vakuutta..


3. Vaihtovelkakirjalaina

Vaihtovelkakirjalaina on räätälöity rahoitusratkaisu, joka tarjoaa sekä velkojalle että velalliselle ainutlaatuisia etuja. Se on osakeyhtiön ottama laina, jossa on sisäänrakennettu optio oikeudesta vaihtaa laina yhtiön osakkeisiin tietyin ehdoin. Tämä tekee vaihtovelkakirjalainasta erityisen houkuttelevan vaihtoehdon sekä kasvuvaiheessa oleville yhtiöille että sijoittajille.


Vaihtovelkakirjalainan perusteet

Vaihtovelkakirjalaina antaa velkojalle oikeuden muuntaa velka yhtiön osakkeiksi ennalta määrätyin ehdoin. Tämä oikeus perustuu osakeyhtiölain 10 luvun mukaiseen optio-oikeuteen, joka mahdollistaa yhtiön osakkeiden merkinnän velkojan lainasaatavalla. Jos velkoja päättää käyttää tätä oikeutta, lainan pääoma kuitataan osakkeiden merkintähinnalla, ja juridisesti prosessi katsotaan osakkeiden merkinnäksi.


Oman ja vieraan pääoman ehtoiset vaihtovelkakirjalainat

Vaihtovelkakirjalainaa voidaan sopia joko oman tai vieraan pääoman ehtoisena:

  • Oman pääoman ehtoinen laina: Lainan ehtojen on täytettävä tietyt osakeyhtiölain määrittelemät kriteerit, kuten lainan viimesijaisuus maksujärjestyksessä ja vakuuksien antamiskielto. Tämä tarkoittaa, että laina maksetaan takaisin vain, jos yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii.

  • Vieraan pääoman ehtoinen laina: Tämä muoto tarjoaa enemmän joustavuutta ehtojen suhteen ja on tyypillisempi perinteisille lainoille, mutta ei tarjoa osakkeiden merkintämahdollisuutta.


Vaihtovelkakirjalainan edut

Yhtiölle vaihtovelkakirjalaina on tehokas tapa hankkia pääomaa nopeasti, erityisesti tilanteissa, joissa perinteiset lainaehdot eivät ole toteutettavissa. Laina voi tarjota alhaisemman korkotason, koska sijoittajan riskiä lieventää mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeiden arvonnoususta. Lainamuoto on myös nopeampi ja kustannustehokkaampi kuin perinteinen osakeanti, sillä se mahdollistaa välittömän pääsyn rahoitukseen.

Sijoittajalle vaihtovelkakirjalaina tarjoaa kiinnostavan tuotto- ja riskiprofiilin. Sijoittaja saa korkotuoton lisäksi mahdollisuuden osallistua yhtiön mahdolliseen arvonnousuun osakkeita merkitsemällä. Jos yhtiön arvo nousee, sijoittaja voi päättää käyttää vaihto-oikeutensa ja saada osakkeita, joiden arvo ylittää lainatun pääoman.


Kuka päättää vaihtovelkakirjalainasta

Vaihtovelkakirjan ja siihen liittyvien optio-oikeuksien antamiseen liittyy merkittäviä päätöksiä, joita ei tehdä kevyin perustein. Yhtiön hallitus tai yhtiökokous tekee päätöksen velkakirjan antamisesta, yleensä rahoitustarpeen vuoksi. Päätökseen liittyy usein laajoja valmisteluja ja harkintaa, ja se dokumentoidaan huolellisesti pöytäkirjoihin, jotka ovat saatavilla erilaisten mallipohjien avulla.


Vaihtovelkakirjalaina on monipuolinen työkalu, joka tarjoaa sekä rahoitusmahdollisuuksia että strategista joustavuutta osakeyhtiöille. Se soveltuu erityisesti yhtiöille, jotka etsivät innovatiivisia tapoja rahoittaa toimintaansa ja kasvattaa arvoaan markkinoilla.

Comments


bottom of page