top of page

Yhtiökokouksen päätökset osakeyhtiössä

Yhtiökokouksen tai osakkeenomistajien yksimielisen päätösasiakirjan laatiminen alkaen 180€. Pakettiratkaisuna koko yhtiökokous alkaen 970€ (AAG:n tilitoimistoasiakkaille -50%)

Yhtiökokous on osakeyhtiön tärkein päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokouksen päätökset ovat keskeisiä yhtiön toiminnan ohjaamisessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Osakeyhtiössä osakkeenomistajien päätösvaltaa käytetään yleensä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään vähintään kerran vuodessa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi osakkeenomistajien päätöksiä voidaan tehdä ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä yksimielisellä kirjallisella päätöksellä.


Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi, mistä osakkeenomistajat päättävät, mikä on päätösten merkitys ja miten varmistetaan, että päätökset ovat lainmukaisia ja osakkeenomistajien edun mukaisia.


Yhtiökokouksen rooli ja päätöksenteko

Osakeyhtiössä yhtiökokous kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, jolloin pidetään varsinaista yhtiökokousta. Yhtiökokouksen tehtävänä on päättää yhtiön kannalta keskeisistä asioista, kuten:


 • Tilinpäätöksen vahvistaminen

 • Osingonjaosta päättäminen

 • Hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa määrääminen

 • Tilintarkastajan valinta

 • Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

 • Merkittävät investoinnit tai niiden peruuntuminen

 • Uusien osakkeiden liikkeeseenlasku tai suuret rahoitusjärjestelyt

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 • Yhtiön purkaminen tai yhdistäminen toiseen yhtiöön


Nämä päätökset vaikuttavat suoraan yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Osakkeenomistajien on tärkeä olla aktiivisia ja osallistua yhtiökokouksiin, sillä kokouksessa tehdyt päätökset määrittelevät yhtiön strategian ja toiminnan suunnan.


Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle tarpeen mukaan, kun yhtiön toiminnassa ilmenee asioita, jotka vaativat osakkeenomistajien päätöksiä ja jotka eivät voi odottaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta vastaa yleensä hallitus, mutta se voidaan kutsua koolle myös osakkeenomistajien vaatimuksesta, jos tietty osuus osakkeenomistajista sitä vaatii.


Yksimielinen päätös ilman kokousta

Osakkeenomistajat voivat tehdä päätöksiä myös ilman fyysistä kokousta, jos he pystyvät tekemään päätökset yksimielisesti. Tämä menetelmä mahdollistaa nopeat ja joustavat päätökset tilanteissa, joissa kaikki osakkeenomistajat ovat yhtä mieltä toimenpiteistä. Yksimielinen päätös tehdään kirjallisesti, ja se on pätevä ilman erillistä kokousta, kunhan kaikki osakkeenomistajat allekirjoittavat päätöksen tai antavat siihen hyväksyntänsä sähköisesti. Yksimielisen päätöksen etuja ovat:


 • Päätöksenteon nopeus

 • Kokousjärjestelyiden yksinkertaistuminen

 • Mahdollisuus tehdä päätöksiä etäyhteyksien avulla


Kuitenkin, kaikissa edellä mainituissa päätöksentekotavoissa on tärkeää noudattaa osakeyhtiölain määräyksiä ja yhtiöjärjestyksen sääntöjä. Päätösten tulee olla paitsi yksimielisiä, enemmistöllä tai määräenemmistöllä hyväksyttyjä, myös lain ja hyvän hallintotavan mukaisia. Yhtiökokouksen ja muiden päätöksentekomuotojen asianmukainen dokumentointi on myös olennaista, jotta päätökset ovat jälkikäteen todennettavissa ja lainmukaisia.


Päätöksenteon lainmukaisuus ja hyvä hallintotapa

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätökset on tehtävä osakkeenomistajien enemmistön tuella. Päätösten tulee olla lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisia. On tärkeää, että yhtiökokouskutsuun sisältyy kaikki tarvittavat tiedot tulevista päätöksistä, jotta osakkeenomistajat voivat valmistautua kokoukseen asianmukaisesti.

Hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiökokouksessa tulee myös varmistaa, että kaikilla osakkeenomistajilla on tasapuoliset mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa muun muassa selkeää ja ymmärrettävää esityslistaa, riittävästi taustatietoja päätöksenteon tueksi sekä mahdollisuutta esittää kysymyksiä ja ehdotuksia kokouksessa.


Osakkeenomistajien vaikutusvalta ja vastuu

Osakkeenomistajat eivät ole vain sijoittajia, vaan he ovat yhtiön omistajia, joilla on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan. Aktiivinen osallistuminen yhtiökokouksiin on yksi keskeinen keino käyttää tätä vaikutusvaltaa. Osakkeenomistajien tulee olla perillä yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta, jotta he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä.

On tärkeää, että osakkeenomistajat ymmärtävät niiden päätösten laajuuden ja vaikutukset, joita yhtiökokouksessa tehdään. Osakkeenomistajien aktiivinen rooli ja vastuu päätöksenteossa varmistavat, että yhtiö toimii pitkällä tähtäimellä kestävällä ja kannattavalla tavalla.


Pöytäkirjan laatiminen tai pakettiratkaisu yhtiökokoukselle

Voimme laatia pöytäkirjat tai hoitaa koko palvelun pakettiratkaisuna, jolloin otamme hoitaaksemme kaiken tarvittavan yhtiökokouksen järjestämiseksi. Tarjoamamme pakettiratkaisu kattaa kaiken yhtiökokouskutsujen laatimisesta pöytäkirjapohjiin asti.


 • Yhtiökokouskutsut: Laadimme ja valmistelemme puolestasi kaikki yhtiökokouskutsut, varmistaen, että kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana ja että kutsut lähetetään lain edellyttämässä aikataulussa.

 • Esityslistat ja liitteet: Suunnittelemme yksityiskohtaiset esityslistat, jotka sisältävät kaikki tarvittavat kohdat päätettäväksi. Laadimme myös kaikki tarvittavat liitteet, jotka tukevat esityslistan aiheita, kuten taloudelliset raportit ja hallituksen suositukset.

 • Pöytäkirjapohja: Toimitamme valmiin pöytäkirjapohjan, joka helpottaa kokouksen jälkeisen dokumentaation laatimista. Pohja varmistaa, että kaikki lain vaatimat tiedot tulevat kirjattua ylös.

 • Ohjeistus yhtiökokouksen järjestämiseen: Annamme selkeät ja ymmärrettävät ohjeet yhtiökokouksen järjestämiseksi, mukaan lukien neuvot siitä, miten varmistetaan kokouksen lainmukaisuus ja tehokkuus.


Yhteenveto

Yhtiökokouksen päätökset muodostavat perustan yhtiön strategisille valinnoille ja taloudelliselle suunnittelulle. Lainmukaisuuden, hyvän hallintotavan ja aktiivisen osallistumisen kautta varmistetaan, että yhtiö toimii kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti.

Comments


bottom of page